Zondag 24 september

9:30 uur: Ds. T. de Ridder, Ochten

18:30 uur: Ds. H.P. Brendeke, Hagestein

 

 

Zingen voor de dienst: 24/9 – Psalm 118:8

Kinderoppas: 24/9: Marcelle Kool, Mirjam van Dieren en Anne-Fleur van Dorp. 1/10: Marianne IJmker, Mikky Dijkstra en Wilke de Groot.

Jubileum: 22 september bij leven en welzijn hopen Ad & Lenie van de Perk (Merenborch 64, 4132 HC, Vianen) 45 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd. Jullie zullen er niet veel aandacht aan besteden, vanwege de ziekte van Ad en de pijn die hij momenteel heeft. Dat neemt niet weg dat jullie dankbaar zijn voor deze mijlpaal. Terugkijkend is er veel gebeurd, ook veel ontvangen. ‘Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven jullie leven, zegt: Ik ben bij jullie! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, zijn wij bij U veilig, U die ons ziet.’ Onder dit teken van trouw nog goede jaren toegewenst.

Meeleven: We leven mee met Marian Verrips (Prins Bernardstraat 32, 4142 EW, Everdingen). Al gedurende langere tijd is ze thuis van haar werk door vermoeidheid. We bidden je kracht, herstel en heelheid toe. Frisse moed om steeds weer klaar te staan in je gezin. ‘De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet wijkt. Onder zijn vleugels ben je veilig. Zijn wieken beschermen. Zijn trouw is een veilig schild.’

Diaconie: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor Woord en Daad. Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Zij werken via lokale organisaties en streven ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen zij een appel op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. Zonder uw steun kunnen zij hun werk niet uitvoeren. Daarom is uw bijdrage meer dan welkom!

Damesbezoekdienst: De damesbezoekdienst is uitgebreid met twee dames, namelijk Marie Raes en Liesbeth van Wolfswinkel. Zij gaan meedraaien met de bezoeken die worden afgelegd. We wensen alle dames Gods zegen bij hun werk. 

Pastoraat: Op de gemeenteavond jl. is gesproken over het pastoraat. Onder andere kwam aan de orde, dat het bezoekwerk voortaan per wijk geregeld wordt door de pastoraal ouderling, een diaken en een kerkrentmeester samen. Het merendeel van het bezoekwerk zal op de wijkouderling neerkomen, maar het kan voorkomen dat de wijkouderling samen met de diaken komt, of dat de ouderling-kerkrentmeester een bezoek overneemt. Daarnaast hebben we geconstateerd dat we een aantal jaar geleden actieve bezoekbroeders hadden, maar het nu zonder doen. Juist omdat het bezoekwerk van de eigen predikant zich voornamelijk beperkt tot ziekenbezoek, crisispastoraat of begeleiding bij specifieke vragen, is het jammer dat we geen bezoekbroeders meer hebben. Daarom de vraag of er gemeenteleden zijn die bezoekbroeder of -zuster willen worden, om in overleg met de wijkouderling gemeenteleden te bezoeken. Voor vragen hierover, neem gerust contact op met ondergetekende.

Nieuwe methode catechisatie: ‘Pak een krant van de afgelopen week. Kies daaruit drie berichten waaruit blijkt dat mensen van deze wereld nog steeds een ‘ruïne’ maken’. Zomaar een opdracht uit de methode Leer & Leef van de HGJB. Met ingang van dit seizoen starten we met deze nieuwe methode op catechisatie. Het voordeel van deze methode is dat ze eigentijds is, aansluit bij de leefwereld van jongeren (denkers én doeners) en voluit staat in de (hervormd-) gereformeerde traditie.

Bijbelkring: Woensdag 27 september willen we weer starten met de Bijbelkring.De avonden zijn 1 maal in de 2 weken op woensdagavond van 20.00 - 21.30 uur.We komen samen in de consistorie.We gaan verder met het boekje, Onvoorstelbaar, de gelijkenissen van Jezus hoofdstuk 6. Denk niet, ik ben nog veel te jong of te oud, de bijbel kent geen leeftijdsgrens.U/jij bent van harte welkom.

Kerkenraadsverkiezing: Aan het einde van dit jaar zijn een aantal leden van de kerkenraad aftredend na een  zittingsperiode van 4, 8 of 12 jaar. Ouderling W.M. (Willem) van Eck is na 12 jaar niet herkiesbaar. Ouderling C. (Coen) IJmker en diaken G. (Geoffrey) de With stellen zich niet herkiesbaar. Ouderling-kerkrentmeester T. (Teunis) Kool en diaken M. (Marcel) van Dorp stellen zich wel herkiesbaar. We respecteren ieders besluit en wensen hen daarop Gods zegen toe. De kerkenraad roept belijdende leden van de gemeente op, om voor de ontstane vacatures namen van belijdende gemeenteleden in te dienen. Als voor de vacatures ouderling-kerkrentmeester (T. Kool) en diaken (M. van Dorp) geen namen ingediend worden, zullen beide broeders herkozen worden.  U kunt namen per vacature schriftelijk en ondertekend indienen tot en met 30 september a.s. bij de scriba Marcel van Dorp, Lekdijk 104, 4142 KE, Everdingen. De  stemmingsvergadering is vastgesteld op D.V. 25 oktober 2017 om 20.00 uur.

Daarbij is dhr. A.W. de Groot aftredend als kerkrentmeester en niet meer benoembaar. Tegelijk met de verkiezing nieuwe ambtsdragers zal de kerkenraad een nieuwe kerkrentmeester voordragen.

Website: De voltooiing van de nieuwe website nadert haar einde. Afgelopen zondag kregen we een eerste indruk. In verband met het beeldmateriaal dat we op de site gebruiken, is het voor ons van belang te weten of iemand mogelijk bezwaar heeft om op een foto op de site te staan. Als je niet op de foto wilt, of je wilt niet dat je kinderen op de foto komen, laat het dan even weten aan ondergetekende.

Agenda D.V. :

24/9: 11:00 - zondagsschool

            20:00 - J.V.

26/9: 18:30 - catechisatie 12-15 jaar

            19:30 - catechisatie 16 jr. en ouder

27/9: 20:00 - Bijbelkring

Voor u gelezen: ‘Jezus begint Zijn optreden in Kana, schenkt zeshonderd liter van de beste wijn… God verordent vele feestdagen, het jubeljaar… Dat leert ons dat we geroepen zijn te vieren. We hebben een boodschap van genade in de wereld, van goede tijding, van hoop, bevrijding, vergeving. En daarom hebben we een geweldige reden om te vieren. Vieren dat er verzoening is, vieren dat God eenheid geeft, vieren dat er kracht gegeven wordt om op te staan, vieren dat mensen de weg naar God weer vinden, vieren dat het Koninkrijk van God is aangebroken… De genade van God kent duizend redenen om te vieren!’ (naar Christina Schöfler).

Ten slotte: Afgelopen zondag in de dienst stonden we stil bij het thema eenheid. Misschien dacht je, het is een hoog gegrepen ideaal, zo ervaar ik het niet. En inderdaad, er kunnen barsten of breuken zijn, zelfs buiten onze eigen schuld om. Tegelijk, juist omdat de eenheid van God uit gegeven wordt, mogen we hopen en bidden dat die eenheid ervaren en gevoeld wordt. En dat we kracht en inzicht krijgen, om indien nodig, een stapje de goede kant op te zetten. Komende zondag hopen een oudpredikant en een buurpredikant voor te gaan. Goede diensten gewenst. Ontvang allen een hartelijke groet uit de pastorie, ds. Gerrit van Wolfswinkel.