Het college van kerkrentmeesters verzorgt de materiële en financiële zaken rondom het leven en werken van de gemeente, zijnde van niet-diaconale aard. De werkzaamheden omvatten: de zorg voor de wekelijkse kerkdiensten, beleidsplannen, vermogensrechtelijke aangelegenheden, begrotingen, jaarrekeningen en personele aangelegenheden. Ook het bijhouden van registers, roerende- en onroerende zaken en verzekeringspolissen behoren tot de taken van de kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee kerkrentmeesters, een collectant  en drie ouderling-kerkrentmeesters. Alleen de ouderling-kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad.

Om de materiele zaken te kunnen behartigen en onze gemeente in stand te kunnen houden, is het belangrijk voldoende financiële middelen te werven. Dit gebeurt door collecten tijdens de kerkdiensten en vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, die middels de zogenoemde “Actie Kerkbalans” jaarlijks verkregen worden. Naast deze opbrengsten ontvangt de kerk financiële steun via schenkingen, legaten en het verjaardagsfonds.

Overige opbrengsten worden verkregen door het maandelijks ophalen van oud papier. Verder  wordt er jaarlijks een bazaar georganiseerd, waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de kerk. Onze kerk wordt ook financieel ondersteund door de op zichzelf staande "snuffelkelder".


Contact opnemen:

Voorzitter Kerkrentmeesters
Dhr. T. (Teunis) Kool
Tel.:06-22 01 62 72