De kerkenraad is het bestuursorgaan van de kerk. Ze wordt gevormd door de predikant, ouderlingen en diakenen en ze geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente.

Alle leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld, door zorg te dragen voor het kerkelijk werk in al zijn facetten. De roeping tot het ambt geschiedt van Christuswege, plaatselijk door de gemeente en overigens door de kerk bij monde van de daartoe bevoegde vergaderingen.

De kerkenraad komt in de regel eenmaal per maand in vergadering bijeen. Het dagelijks bestuur, ofwel het “Moderamen”, bestaat uit de predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Zij verzorgt tevens de voorbereiding van de vergaderingen van de kerkenraad.