Gedurende het winterseizoen worden er wekelijks op de dinsdagavonden catechisaties gehouden in de consistoriekamer.

Om de betekenis van de catechese duidelijk te maken laten we de vroegere kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk spreken: “De catechese is het onderricht aan de kinderen van de gemeente en verder aan allen die dit onderricht begeren. Het doel ervan is hen te leren leven uit Gods beloften en naar Zijn geboden; hen voor te bereiden tot de openbare belijdenis van het geloof, daardoor te brengen tot deelneming aan het Heilig Avondmaal en mitsdien tot het dragen van medeverantwoordelijkheid als belijdend lid voor de opbouw van de gemeente.”

De groeps- en tijdsindeling is vooralsnog als volgt:
·    12 t/m 15 jarigen om 18.45-19.30 uur
·    16 jaar en ouder om 19.30-20.30 uur
·    Voor belijdeniscatechisatie wordt in overleg met de catechisanten een dag en tijdstip afgesproken.

Wanneer de eerste catechisatie wordt gehouden vindt u in “De Zaaier”. Op de kalender, zowel de geprinte als de digitale kalender op de website, kunt u alle datums van het hele seizoen terugvinden.

Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie is bedoeld voor hen die zich willen voorbereiden op het afleggen van openbare geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente en voor hen die zich in het geloofsleven willen verdiepen. Het doen van openbare geloofsbelijdenis verschaft tevens de toegang tot het Heilig Avondmaal.

Het volgen van de belijdeniscatechisatie betekent niet dat het aan het einde van het seizoen een vereiste is om belijdenis te doen. Dit is een persoonlijke keuze, die met overtuiging moet worden gedaan. De één heeft hier meer tijd voor nodig dan de ander. Wel hopen we, dat het volgen van deze catechisatie tot een bewuste keuze zal leiden.


Contact opnemen:

Predikant
Vacant
..
4121 EL Everdingen
Tel.: 0347-35 12 82