In veel gemeenten gebeuren er helaas ontoelaatbare zaken tussen predikant, gemeenteleden, kerkenraadsleden, leiding en gemeenteleden onderling. Het kan gebeuren dat een grens wordt overschreden. Wat soms met goede bedoelingen begon, groeit uit tot iets volstrekt ontoelaatbaars. Dit kan de betrokken personen in danig in de knel brengen, zeker wanneer er druk op hen wordt uitgeoefend.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Everdingen heeft zich bezonnen op het onderwerp ‘(seksuele) intimidatie in pastorale relaties’. Als uitkomst van dit beraad heeft de kerkenraad besloten om als gemeente preventief voor deze zaken een contactpersoon te hebben waar men, naast de predikant en kerkenraad, terecht kan. De contactpersoon is er niet om de problemen op te lossen, wél om in sommige gevallen een aanspreekpunt te zijn en te zoeken naar een oplossing onder deskundige begeleiding.

De contactpersoon wordt geacht vertrouwelijk en deskundig met de informatie van betrokken personen om te gaan. Wij vragen u dit in uw gezin een keer onder de aandacht te brengen.


Contact opnemen:

Contactpersoon (seksuele) intimidatie in pastorale relaties
Mw. M (Maaike) van Es - Den Hartog
Tel.: 0347-35 15 53
maaikevanes(at)casema.nl