GELOVEN

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

Doop

De doop is het zichtbare teken, dat het begin markeert van een leven met Christus. Vanaf het begin van de kerkgeschiedenis zijn mensen in de gemeente opgenomen door de doop. De doop is een kostbare gave van God, die in dankbaarheid mag worden ontvangen, door ons en onze kinderen. Heb je vragen over de doop, wil je misschien zelf gedoopt worden of denk je erover na om je kind te laten dopen? Neem dan contact op.

Galaten 3 vers 26-29:
Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal is een bijzonder moment in een kerkdienst. We herdenken dat Jezus Christus voor onze zonden heeft geleden en worden versterkt voor het (geloofs)leven van alle dag. De manier waarop we het Heilig Avondmaal vieren is afgeleid van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen gebruikte in de nacht waarin Hij verraden werd. Brood en wijn zijn verwijzing naar lichaam en bloed van Jezus.

Lukas 22 vers 18-20:
Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.