Pastoraat: omzien naar elkaar in de naam van Christus

Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. In pastoraat ontmoeten mensen elkaar en gaan het gesprek met elkaar aan. Bij het licht van het evangelie wordt samen een weg gezocht bij het beantwoorden van  geloofs- en levensvragen.

Pastoraat wordt gedaan door de predikant, ouderlingen en gemeenteleden. Ouderlingen zijn daarvoor speciaal gekozen door de gemeente. Andere gemeenteleden dragen echter ook hun steentje bij door als bezoekbroeder /-zuster, vanuit de bezoekdienst of spontaan bij mensen langs te gaan.

Het pastoraat is gericht op mensen binnen, maar ook buiten de gemeente. Daarnaast gaat vaak veel aandacht uit naar zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Als je ergens over door wilt praten, neem dan gerust contact op.

Diaconaat: hulp waar niemand helpt

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

De kerk biedt praktische of financiële hulp waar mensen hulp nodig hebben. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd. De primaire taak van de diaconie is het helpen van armen en hulpbehoevenden in hun nood, maar het kan ook gaan om helpen in een situatie van plotselinge werkloosheid of dergelijke. Het doel is in ieder geval dat niemand gebrek heeft aan wat hij of zij nodig heeft. Als u over een van deze onderwerpen vragen heeft, neem dan gerust contact op.

Handen uit de mouwen

1 Koningen 5:5

Zie, ik ben van plan voor de Naam van de HEERE, mijn God, een huis te bouwen

Als gemeente zijn we samen actief om het kerkgebouw en alles wat er met de gemeente samenhangt in stand te houden. BInnen de kerkenraad zijn daar de ouderling-kerkrentmeesters voor aangesteld. Naast hun taak als ouderling, hebben ze, samen met ‘gewone’ kerkrentmeesters zorg voor alle goederen in de gemeente.

Daarbij worden ze ondersteund door vele vrijwilligers. Dit vrijwilligerswerk heeft twee kanten, het levert middelen op voor het voortbestaan van de gemeente en het werkt onderlinge verbondenheid in de hand.

  • Snuffelkelder: gun je spullen een tweede leven en breng ze naar de kringloop aan de Kweldam. Elke zaterdagmorgen is deze open.
  • Bazaar: ieder najaar is er bazaar, een gezellige, drukbezochte rommelmarkt voor het hele dorp.
  • Oud papier: maandelijks wordt door een groepje mensen oud papier opgehaald

Verbonden met anderen

Duurzaamheid

4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond.
7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld,
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat.

De werkgroep Duurzaamheid bemoedigt gemeenteleden, rust toe en stimuleert om als rentmeester te leven. De werkgroep wil samen met de gemeente ontdekken wat onze verantwoordelijkheid als christen is en welke concrete acties we kunnen ondernemen om te zorgen dat de aarde goed in balans blijft.

We doen al goede dingen: Snuffelkelder, gescheiden afvalinzameling, oud papier ophalen.

Er kan nog meer: heb je ideeën, geef het door aan iemand van de duurzaamheidscommissie.

Regelmatig delen we tips en inspiratie in de chrch-app!