In de leerdienst van 27 augustus staan we stil bij 1 Korinthe 12:28 en Jakobus 5. De dienst begint om 18.30 uur.

Onze ziekte en ons gebed

Als wij of iemand uit onze omgeving ziek zijn, dan zullen we zeker in gebed gaan. Het maakt echter nogal uit met welke verwachting we dat doen. Verwachten we werkelijk dat God ons kan genezen?

Sommigen denken dat genezingswonderen alleen in vroeger tijd voorkwamen. Nu hebben we de wetenschap, dat is ook genade. Preken over wonderen in het Nieuwe Testament worden daarom vaak vergeestelijkt en toegepast de genezing van zonden. De letterlijke betekenis wordt uit het oog verloren. En in het gebed voor een zieke wordt eerder voor zegen over de middelen dan voor een wonder van God gebeden. Sommigen bidden vanuit een houding van berusting of een houding van fatalisme. Je hoort wel zeggen: ‘Het zijn geen mensen die het je aandoen’, of: ‘Ik ben er gelukkig voor bewaard gebleven om opstandig te worden’. Dat kan gelovig gemeend zijn. Tegelijk kan het ook te fatalistisch zijn. Alsof God de veroorzaker is van een of ander noodlot. In de Bijbel lezen we over Job die niet zondigde, maar wel degelijk opstandig was.

(naar ‘Vergeving en genezing’, dr. M.J. Paul, pag. 19 e.v.)

 

Herontdekking ziekenzalving

In Markus 5:7-13 lezen we dat de discipelen in opdracht van Jezus er op uit gaan. Onder andere om zieken te zalven met olie en hen te genezen. Genezingswonderen komen zeker tot in de vijfde eeuw voor. Door de tijden heen veranderde ziekenzalving in het sacrament van het laatste oliesel. Daardoor verkreeg je genade om te sterven, er werd reddende waarde aan toegekend. In de tijd van de Reformatie wilde men het Woord weer centraal stellen. Men maakte een einde aan allerlei praktijken rond relikwieën, bedevaartsoorden en dergelijke. Calvijn wijst het laatste oliesel af en evenals Luther staat hij op het standpunt dat genezingswonderen alleen voor de vroegste tijd van de kerk waren. God grijpt niet meer fysiek in. De Pinksterbeweging die in de vorige eeuw opkwam, had juist heel veel aandacht voor de gaven van de Geest en daarmee ook voor gebedsgenezing. Onder invloed van deze beweging is de aandacht voor gebedsgenezing en ziekenzalving steeds groter geworden. Kerken stellen zich weer de vraag: wat zegt de Bijbel hierover?

Een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis

‘Op zijn sterfbed kreeg Augustinus bezoek van een zieke vriend. Deze vroeg aan Augustinus of hij hem de handen op wilde leggen. Zo zou hij genezen. Augustinus gaf aan dat hij dan zelf wel genezen wilde worden. De man echter vertelde dat hij in een visioen te horen had gekregen dat hij naar Augustinus moest voor genezing. Augustinus gaf gehoor aan deze wens, de zieke werd onmiddellijk genezen.’

Om over door te praten na de dienst

Hoe wordt er gebeden voor zieken in de gemeente? Wat is je verlangen rond dit thema?

Thema van de dienst: gebed voor onze zieken

  • 1 Korinthe 12 en gebedsgenezing
  • Genezingen in het Oude en Nieuwe Testament
  • Jakobus 5 en ziekenzalving
  • Een paar vragen om mee naar huis te nemen